Operator urządzeń przemysłu chemicznego

Operator urządzeń przemysłu chemicznego jest zawodem, do zadań którego należy:

 •  nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym,
 • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym,
 • wykonywanie czynności związanych z pakowaniem, oznakowaniem i przechowywaniem surowców, półproduktów oraz produktów    przemysłu chemicznego,
 • przygotowywanie maszyn i urządzeń do konserwacji i remontów bieżących,
 • wykonywanie czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń oraz armatury,
 • monitorowanie przebiegów procesów technologicznych przemysłu chemicznego,
 • pobieranie próbek materiałów do kontroli.

 Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

Operator urządzeń przemysłu chemicznego może być zatrudniony w następujących działach przemysłu chemicznego

 • zakładach przemysłu petrochemicznego, sodowego, kwasu siarkowego, nawozów sztucznych,
 • zakładach produkujących tworzywa sztuczne, włókna sztuczne, środki czystości, farby i lakiery,
 • przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, gumowym,
 • miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach chemicznych.

Współpraca ORLEN POŁUDNIE S.A i Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu

9 marca 2020 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy firmą ORLEN POŁUDNIE S.A. i szkołą w celu nawiązania współpracy edukacyjnej. Dokument stanowi punkt wyjścia do podjęcia wspólnych działań na rzecz poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły w przyszłości.

Szkoła w najbliższym czasie planuje podniesienie poziomu wiedzy technicznej i kluczowych kompetencji absolwentów szkoły, a także lepszego ich przygotowania do wymagań współczesnego rynku pracy.

Planowane jest utworzenie od września 2020 r.  nowych kierunków kształcenia, w technikum – technik technologii chemicznej, w szkole branżowej – operator urządzeń przemysłu chemicznego, które są odpowiedzią na prognozowane zapotrzebowanie specjalistów – wykwalifikowanych chemików na lokalnym rynku pracy. Orlen Południe, należący do grupy PKN Orlen planuje w Jedliczu realizację inwestycji budowy instalacji bioetanolu II generacji. Jednym z jej efektów będzie powstanie nowych miejsc pracy.

Swoje podpisy na liście intencyjnym złożyli Prezes Zarządu ORLEN Południe Marcin Rej oraz Dyrektor Zespołu Szkół Mariusz Kielar.