technik technologii chemicznej - nowość

Zadania zawodowe technika technologii chemicznej związane są z wytwarzaniem różnego rodzaju produktów, półproduktów lub gotowych wyrobów na drodze procesów chemicznych i fizykochemicznych oraz nadzorowaniem procesów produkcyjnych przemysłu chemicznego.

Do głównych zadań zawodowych technika technologii chemicznej należy prowadzenie procesu produkcyjnego oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów chemicznych i fizykochemicznych zarówno poprzez kontrolowanie parametrów przebiegu procesu technologicznego, jak i ocenianie jakości produktów i półproduktów.

Do obowiązków technika technologii chemicznej należy także prowadzenie dokumentacji produkcji dla obsługiwanego przez niego ciągu technologicznego oraz współdziałanie z innymi służbami w zakładzie w zakresie nadzorowania procesów i ciągów technologicznych. Technik technologii chemicznej może również wykonywać samodzielnie niektóre analizy laboratoryjne i międzyoperacyjne.

Zawód technik technologii chemicznej należy do branży chemicznej, która jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego. Przemysł chemiczny w Polsce zalicza się od wielu lat do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Rozwój nowych technologii wiąże się z mechanizacją i automatyzacją produkcji oraz z zastosowaniem nowoczesnych technik kontroli parametrów procesowych i metod analitycznych, co daje szanse na znalezienie zatrudnienia średniemu personelowi branży chemicznej. Dynamicznemu rozwojowi przemysłu chemicznego sprzyja szybki postęp nie tylko w technice, ale i w technologii wytwarzania półproduktów i produktów.

Technik technologii chemicznej może być zatrudniony w następujących działach przemysłu chemicznego:

- przemysł petrochemiczny;
- przemysł sodowy;
- przemysł kwasu siarkowego;
- przemysł nawozów sztucznych;
- przemysł tworzyw sztucznych;
- przemysł włókien sztucznych;
- przemysł farmaceutyczny;
- przemysł kosmetyczny;
- przemysł środków pomocniczych - środki czystości, higieniczne, pielęgnacji roślin itp.;
- przemysł gumowy;
- przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych;
- przemysł farb i lakierów.

Współpraca ORLEN POŁUDNIE S.A i Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu

9 marca 2020 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy firmą ORLEN POŁUDNIE S.A. i szkołą w celu nawiązania współpracy edukacyjnej. Dokument stanowi punkt wyjścia do podjęcia wspólnych działań na rzecz poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły w przyszłości.

Szkoła w najbliższym czasie planuje podniesienie poziomu wiedzy technicznej i kluczowych kompetencji absolwentów szkoły, a także lepszego ich przygotowania do wymagań współczesnego rynku pracy.

Planowane jest utworzenie od września 2020 r.  nowych kierunków kształcenia, w technikum – technik technologii chemicznej, w szkole branżowej – operator urządzeń przemysłu chemicznego, które są odpowiedzią na prognozowane zapotrzebowanie specjalistów – wykwalifikowanych chemików na lokalnym rynku pracy. Orlen Południe, należący do grupy PKN Orlen planuje w Jedliczu realizację inwestycji budowy instalacji bioetanolu II generacji. Jednym z jej efektów będzie powstanie nowych miejsc pracy.

Swoje podpisy na liście intencyjnym złożyli Prezes Zarządu ORLEN Południe Marcin Rej oraz Dyrektor Zespołu Szkół Mariusz Kielar.