Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsjedlicze.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie .pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest , e-mail: zs.jedlicze@idsl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 1343520-20 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Dostępność wejścia do budynku.

Dla klientów Zespołu Szkół dostępne jest wejście główne, do którego prowadzą schody.
Osoby z problemami motorycznymi oraz osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także osoby z wózkami dziecięcymi mają możliwość skorzystania z podjazdu dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidomej i słabo widzącej. Dla osób ze szczególnymi potrzebami preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracownika na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe, osoba ta powinna telefonicznie skontaktować się z sekretariatem szkoły, który następnie udzieli jej niezbędnej pomocy. W celu przywołania pracownika można nawiązać kontakt telefoniczny pod nr 1343520-20.

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Na parterze budynku znajduje się sekretariat szkoły i duży korytarz. Sala dydaktyczna nr 5 na parterze szkoły jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych (wykładzina antypoślizgowa). Na wyższą kondygnacje budynku prowadzą schody, budynek nie jest wyposażony w windę dla niepełnosprawnych. W szkole nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

  1. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie szkoły jest wydzielone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed głównym wejściem do szkoły.

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Zespołu Szkół im. Armii Krajowej  w Jedliczu. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku szkoły z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

  1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego na miejscu.