Wtorek, 25 czerwca 2024

Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Jedlicze  dn. 12.05.2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
NA SPRZEDAŻ :

  1.      Samochód osobowy marki OPEL – ASTRA.

Nazwa i siedziba sprzedającego:
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu, 30-460 Jedlicze, ul. Tysiąclecia 15.
tel., fax (13) 43 520 20
e-mail: zs.jedlicze@idsl.pl


Przedmiot przetargu:

  1.   Samochód osobowy marki OPEL – ASTRA;                                                      
  2. - Identyfikacja samochodu: - rok produkcji (data pierwszej rejestracji) 1998.                
  3. - nr: WOLOTFF19WP611974;                                                                                               
  4. - nr rej. RKR C091;                                                                                                            
  5. - poj. 1389,00cm3 – 44,00 kW;        - PB + LPG;

Opis samochodu: przebieg- 128540 km, samochód sprawny technicznie, wymaga napraw lakierniczo blacharskich - tylny zderzak, tylna klapa.                                                   

 Cena wywoławcza brutto: 1500 zł    (słownie: tysiąc pięćset  złotych);

2. Tryb przetargu:
pisemny przetarg ofertowy.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia   20.05.2016 rok,  do godz. 9.00.
Oferty należy składać w dni robocze w godz. 7.30 – 14.00 w sekretariacie Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu w zaklejonych kopertach z napisem:
„PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ  „ Samochód osobowy„                                      lub przesłać na adres sprzedającego.
4. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
- adres siedziby oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  20.05. 2016r. o godz. 10.00 w siedzibie sprzedającego – Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu ul. Tysiąclecia 15.

6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu: Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu, ul. Tysiąclecia 15.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (13) 43 520 20.


7. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia na rachunek bankowy wskazany przez sprzedającego.


8. Inne informacje:

- komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę;                                        

- oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane;                                                     

  - w przypadku odstąpienia od zakupu przedmiotu przetargu  przez wybranego w drodze przetargu oferenta, komisja może zawrzeć umowę o sprzedaż  z kolejnym wg ceny oferentem.                                                                                                                                                           

  – jeżeli komisja nie ma możliwości wyłonienia najkorzystniejszej oferty ze względu na złożenie przez oferentów oferty w identycznej cenie, przetarg zostanie uznany za nierozstrzygnięty.                                                                                                                                   

 – zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w przypadku złożenia ofert niższych niż cena wywoławcza.


9. Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
- nie zawiera danych  wymienionych we wzorze oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.


10. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.


11. Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu                                                                               

Zygmunt Ginalski

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2016-05-12 12:40przez:
Opublikowano:2016-05-12 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający:
Odwiedziny:4301

  • Brak wpisów.