RODO - klauzula do zapoznania się.

KLAUZULA  INFORMACYJNA

I. Cześć informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

informuję, że:

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Armii Krajowej
z siedzibą  w Jedliczu, ul. Tysiąclecia 15, 38-460 Jedlicze, tel. 13 43520 20, e-mail: zs.jedlicze@idsl.pl,

2)   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Marioli Stojak - dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Krośnie z siedzibą: 38-400 Krosno,
ul. Bieszczadzka 1, e-mail:
idooswiaty@powiat.krosno.pl,

3)   dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) i Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) w celu związanym z zatrudnieniem, ubezpieczeniem, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, pomocą socjalną, ochroną zdrowia, bezpieczeństwem, higieną i organizacją pracy,

4)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych. (tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, banki, firma ubezpieczeniowa, organ prowadzący i nadzorujący, system informacji oświatowej (SIO), PIP, Urząd Skarbowy, zakład medycyny pracy, ośrodki szkoleniowe, usługi BHP),

5)   dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt i instrukcją
w sprawie  organizacji i zakresu działania składnicy akt wprowadzonych w szkole do celów archiwizacyjnych zarządzeniem Nr 20/A/2011 z dnia 7 listopada 2011 roku,

6)   posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7)   przysługuje Pai/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia,

8)   podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2018-06-11 14:01przez:
Opublikowano:2018-06-11 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający:
Odwiedziny:3548

  • Brak wpisów.