Staże i praktyki zawodowe

Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów- praktyki/staże zawodowe

Cel realizacji praktyk zawodowych i staży organizowanych w ramach projektu pn. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w ZS  w Jedliczu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów- praktyki/staże zawodowe

Cel realizacji praktyk zawodowych i staży organizowanych w ramach projektu pn. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w ZS  w Jedliczu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

  • zwiększenie wymiaru staży/praktyk zawodowych objętych podstawą nauczania danegozawodu,
  • zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych

w rzeczywistych warunkach pracy,

  • zwiększenie aktywności zawodowej uczniów,
  • umożliwienienawiązania współpracy z pracodawcami.

Głównym celem stażu / praktyki jest zastosowanie i pogłębienie wiedzy i umiejętności opanowanych przez uczniów w szkole, w rzeczywistych warunkach pracy. Staż / praktyka ma na celu poszerzenie umiejętności z zakresu wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń związanych z kierunkiem kształcenia, w którym uczniowie się uczą. Ma również zadanie umożliwić zdobycie umiejętności praktycznych związanych z wykonywaniem zadań zawodowych na stanowiskach w danym zakładzie pracy.

Szczegółowe cele kształcenia zawodowego:

–          określanie czynności wykonywanych na wybranych stanowiskach pracy,

–          nauka organizacji stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami BHP i ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii,

–          nabycie umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną, dokumentacją techniczno-ruchową, normami i instrukcjami podczas wykonywania operacji technologicznych,

–          stosowanie się do wymagań określonych w regulaminie zakładu,

–          kształtowanie umiejętności z zakresu prac  związanych z obsługą i przygotowaniem narzędzi, urządzeń,

–          obsługa podstawowych urządzeń stanowiących wyposażenie technologiczne zakładu,

–          wykonywanie czynności związanych z obsługą techniczną maszyn,

–          zorganizowanie i utrzymywanie w należytym porządku swoje miejsce pracy,

–          określanie zasad związanych z  kierowania i zarządzanie zakładem,

–          obsługa poszczególnych stanowisk pracy,

–          wykonywanie prac pomiarowo-kontrolnych,

–           nabycie umiejętności prawidłowej organizacji stanowiska pracy

–           poznanie przepisów bhp, które obowiązują w zakładzie pracy

–  zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami i przyrządami służącymi do przeprowadzania kontroli jakości

–  zaznajomienie się z normami ISO, które obowiązują w danym zakładzie pracy.

 Okres stażu : 02.07.2018r. - 27.07. 2018 r.

Czas trwania stażu : 150 godzin

Liczba uczestników projektu, realizujących staż: 20 uczniów

Liczba uczestników projektu, realizujących praktykę zawodową: 10 uczniów

 

Zakłady pracy, w których uczniowie realizowali staż / praktykę zawodową:

 

1.         Eba sp. z o. o, ul. Popiełuszki 86, 38-401 Krosno (staż/ praktyka zawodowa)

2.         SPLAST Sp. z o.o, ul. Lotników 13, 38-400 Krosno, Zakład produkcyjny ul. Sienkiewicza 19, 38-460 Jedlicze (staż)

3.         PHU SPEED Goleń Jan, ul. Kletówki 15, 38-400 Krosno (staż).

Miejsce realizacji stażu: Vianor ul. Rejtana 33, 38-460 Jedlicze

4.         ZPRE Jedlicze Sp. z o.o, ul. Kurkowskiego 86, 38-460 Jedlicze (staż/ praktyka zawodowa)