Zapraszamy do udziału w projekcie

Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w ZS w Jedliczu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

            Od 2 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w ZS w Jedliczu”.  Zakończenie realizacji projektu to 30 wrzesień 2019 r.

 

  

 

Zapraszamy do udziału w projekcie

 Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w ZS w Jedliczu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

             Od 2 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w ZS w Jedliczu”.  Zakończenie realizacji projektu to 30 wrzesień 2019 r.

 Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli, podniesienie umiejętności zawodowych uczniów i uczennic, wzbogacenie oferty edukacyjnej, podjęcie aktywnej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także wzrost zatrudnienia absolwentów poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.

 Projekt przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych poprzez:

 zwiększenie powiązań systemu edukacji i umiejętności uczniów/nauczycieli z potrzebami rynku pracy w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców,

 • praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami,
 • udział pracodawców w procesie kształcenia  zawodowego,
 • doposażenie pracowni zawodowych,
 • wzrost zatrudnienia absolwentów poprzez poprawę jakości kształcenia,
 • przygotowanie wykwalifikowanych pracowników na potrzeby rynku pracy.

 Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic Technikum w zawodzie: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych oraz do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych a także do nauczycieli zawodu.

 Uczniowie i uczennice będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

 Staże/praktyki zawodowe (150 godz.)

 1. Kursy:
 • Kurs – Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (technik mechanik)
 • Kurs – Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (ZSZ ślusarz)
 • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG  (technik mechanik)
 • Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG (ZSZ ślusarz)
 • Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG II (ZSZ ślusarz)

 Formy wsparcia dla nauczycieli:

 • Autoryzowany kurs obsługi wykorzystania zestawu CAM-edu (EdgeCAM)
 • Kurs Badanie wizualne połączeń VT1+VT2
 • Kurs Projektowania SolidEdge
 • Studia podyplomowe Mechatronika i programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych

 W ramach projektu zostanie doposażona pracownia  spawalni, ślusarni, CNC, hali maszyn warsztatów szkolnych.

 Regulamin realizacji projektu oraz pozostałe informacje związane z realizacją projektu umieszczone są na szkolnej stronie internetowej www.zsjedlicze.pl w zakładce Projekty a także na tablicy informacyjnej.

 Ponadto wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Projektu (pokój nr 21).

 Udział w projekcie jest bezpłatny.

 Zapraszamy!