RODO - klauzula do zapoznania się.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

informuję, że:

1)   Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu
z siedzibą w Jedliczu, ul. Tysiąclecia  15 , 38-460, tel. 13 43 520 20 , mail: zs.jedlicze@idsl.pl,

2)   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Marioli Stojak - dane kontaktowe:  Starostwo Powiatowe w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 , 38-400 Krosno, e-mail: idooswiaty@powiat.krosno.pl,

3)   Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe syna/córki przetwarzane będą na podstawie :

a)      obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze – w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określonych w Ustawie z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz Ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2017. , poz.2198 ze zm.),

b)      zgody na przetwarzanie danych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

c)      umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą , przed zawarciem umowy  

       zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c i art. 9 ust. 2 pkt a i g ww. ogólnego rozporządzenia RODO,

4)    przetwarzaniu podlegają dane osobowe w tym:

a)      imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, imiona
i nazwiska rodziców, adres poczty elektronicznej oraz nr kontaktowy do rodziców
– zgodnie z art. 151 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),

b)      stan zdrowia ucznia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1743) oraz art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),

c)      dane osobowe uczniów wynikające z działalności placówki, które są rejestrowane
w bazach Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia
2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017r. poz. 2159 ze zm.),

5)   odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w ściśle określonym zakresie w tym m.in.: organ prowadzący, Centrum Usług Wspólnych, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Kuratorium Oświaty, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

6)   osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7)   w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia  przysługuje  prawo złożenia skargi do Prezesa - Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8)   dane osobowe przetwarzane przez szkołę, będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 5 lat zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt , wprowadzonej do celów archiwizacyjnych, zarządzeniem nr 20/A/2011  z dnia 7 listopada 2016 r,

9)   podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest wymogiem ustawowym, w pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Galeria

Powiększ zdjęcie

Kalendarium

Niedziela, 2019-02-17

Imieniny: Donata, Gizeli

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 4122554
  • Do końca roku: 317 dni
  • Do wakacji: 124 dni